Dijital Mevzuat Yayıncılık

BİLGİ KÜPÜ! AVUKATLAR AÇISINDAN KDV TEVKİFATIAvukatların genel olarak iki türlü hizmetleri mevcuttur. Birincisi vekalet ilişkisi çerçevesinde yürütmüş oldukları dava ve icra takibi gibi hizmetlerdir. Diğeri ise, herhangi bir vekalet ilişkisine gerek olmadan vermiş oldukları danışmanlık hizmetleridir.
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.
Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise II. Bölümde sayılan yerlere yapılması halinde, tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.

Dolayısıyla herkese ve her kuruma verilen danışmanlık hizmetleri bu kapsamda olmayıp, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1/b bölümünde sayılı kurumlara verilen danışmanlık hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılacaktır.

Bunlar, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, (Barolar bu kapsamdadır), kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri, büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, payları borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajanslarına danışmanlık hizmeti veren meslektaşlarımızın KDV’lerinin alıcılar tarafından 9/10 oranında tevkifat yapılacaktır ve bu tevkifat 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip, izleyen ayın 26. günü avukat adına ödenecektir. Avukatlar ise, KDV’nin 1/10’unu izleyen ayın 26. günü beyan edip ödeyecektir.

Örneğin, Ç vakıf üniversitesine danışmanlık hizmeti veren Avukat A, danışmanlık hizmeti karşılığı olarak aylık 10.000 TL’sı almaktadır. Buna göre, düzenlenmesi gereken aylık serbest meslek makbuzunda gösterilen KDV’nin (Toplam KDV %18= 1.800 TL) 9/10’u, Ç Vakıf Üniversitesi tarafından sorumlu sıfatıyla Avukat A adına beyan edilip, yatırılacaktır. Geri kalan 1/10 KDV ise Avukat A tarafından beyan edilip ödenecektir. Dolayısıyla 1.800 TL’sı KDV’nin 180 TL’sı Avukat A tarafından, 1.620 TL’sı ise danışmanlık hizmetini alan Ç Vakıf Üniversitesi tarafından yatırılacaktır.
Önemle belirtilmesi gerekli bir diğer husus ise, düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatının gösterilmesidir.

Kaynak: Adana Barosu