Dijital Mevzuat Yayıncılık

Mevzuat değişikliği! 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Yayınlandı...

 

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır. Kısaca belirtirsek;

1- Kesinleşmiş alacaklar
2-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları
3-İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
4-Kesinleşmemiş idari para cezaları
5- İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler
6- Kendiliğinden yapılan beyanları da kapsamaktadır.